: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ 
รายละเอียดข่าว
 
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน  
      

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน..  ::  เป้าหมาย 1. คุณภาพการสอน วิชาภาษาอังกฤษ นักเรียน ชั้น ป.4 ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้  2.คุณภาพการสอนวิชาภาษาไทย นักเรียนชั้น ป.3 ต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง 3. คุณภาพการสอนวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์สูงขึ้น  4. คุณภาพกระบวนการคิด โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนานักเรียนให้มีกระบวนการคิดได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ โดยการนำนวัตกรรมการสอนที่เหมาะสมมาปรับใช้ 5. คุณภาพทักษะชีวิต โรงเรียนต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างทักษะชีวิตนักเรียน ด้วยการบูรณาการกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ผู้บำเพ็ญประโยชน์ 6. คุณภาพโรงเรียนอาชีวศึกษา นักเรียนที่จบการศึกษาทุกสาขาและประสงค์จะทำงาน ต้องมีงานทำ 7. คุณภาพโรงเรียนนานาชาติ โรงเรียนต้องได้รับการรับรองจากสถาบันรับรองมาตรฐานสากล 8. คุณภาพโรงเรียนนอกระบบ โรงเรียนต้องมีการจัดทำระบบการประกันคุณภาพภายใน    
: เกรียงไกร ปุกไชยโย
: 2556-10-31