: กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
 

คลิก แผนบูรณาการ ป.1-ม.3 ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ^---------------------------------------^


รู้ไว้ใช่ว่า ใส่บ่าแบกหาม :: นะจ๊ะเด็กๆๆ  (คลังข้อสอบ online ป.1-6)
วิชา คณิตศาสตร์  วิชา ภาษาอังกฤษ  วิชา ภาษาไทย
วิชา สังคมศึกษา  วิชา พระพุทธศาสนา  วิชา ประวัติศาสตร์          
วิชา ศิลปะและดนตรี  วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา  วิชา วิทยาศาสตร์      
วิชา การงานอาชีพและเทศโนฯ    
...............................................................................................................................

...............................................................................................................................


................................................................................................................................


ข่าวประชาสัมพันธ์ / หนังสือราชการ
 
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ทุกโรงเรียน เรื่อง การยื่นคำร้องขอเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการกองทุนสงเคราะห์ 
      6
..........................................................................................................................................................................
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในสังกัดทุกโรงเรียน เรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลโรงเรียนเอกชน 
      21
..........................................................................................................................................................................
เรียน ผู้จัดการโรงเรียนเมืองเด็กวิทยา,โรงเรียนสหมิตรวิทยา เรื่อง แจ้งการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการสงเคราะห์ผู้อำนวยการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเอกชนประจำเดือน มีนาคม 2560 
      15
..........................................................................................................................................................................
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ทุกโรงเรียน เรื่อง แจ้งการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศสถานศึกษาเอกชน (PSIS) รุ่นปรับปรุง พ.ศ. 2559 
      11
..........................................................................................................................................................................
เรียน ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนเอกชนในระบบ ทุกโรงเรียน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนรายบุคคล (อุดหนุนสมทบเงินเดือนครูเพิ่ม) เดือนธันวาคม 2557-กันยายน 2558 
      32
..........................................................................................................................................................................
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชนในกำกับดูแลทุกแห่ง เรื่อง การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาปีงบประมาณ 2560 
      28
..........................................................................................................................................................................
ข่าวย้อนหลัง

ข่าวสาระน่ารู้
 
แนวทางการพัฒนา การวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
      ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
      46

แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
      ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
      17

แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
      ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ดาวน์โหลด
      12

แนวทางการบริหารหลักสูตร 
      ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
      15

ข่าวย้อนหลัง
 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่27 เมษายน 2558 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าสุมาคารวะดำหัว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต6 ตามฮีตประเพณี ปี๋ใหม่เมือง 2558
วันที่27 เมษายน 2558 ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน เข้าสุมาคารวะดำหัว ท่านรองฯสมชัย ศรีลาชัย รองผอ.สพป.ชม.6 กำกับดูแลกลุ่มเอกชน ตามฮีตประเพณี ปี๋ใหม่เมือง 2558
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2558 ท่านสมชัย ศรีลาชัย รองผอ.สพป.ชม.6 ดูแลกลุ่มฯเอกชน และบุคลากรกลุ่มฯเอกชน ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตน้อย น.ร. อนุบาล 3 งานชื่นช่อดอกแก้ว ร.ร.อนุบาลสวนแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 ท่านสมชัย ศรีลาชัย รองผอ.สพป.ชม.6 ดูแลกลุ่มฯเอกชน เป็นประธานมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และร่วมแสดงความยินดีกับ น.ร. อนุบาล 3 และ ป.6 ณ ห้องประชุม ร.ร. ณัทชวิทย์ โรงเรียนณัทชวิทย์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ประกาศ -::- ระเบียบ -::- แผนยุทธศาสตร์
 

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  แผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน พ.ศ. 2556-2560 : ฉบับสรุป 
  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง อัตตราเงินเดือนผู้อำนวยการ ครู และ บุคลากรทางการศึกษา
  ประกาศ  มาตรการเร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
  ระเบียบกระทรวงการศึกษาธิการว่าด้วยการกำหนดมาตรการช่วยเหลือนักเรียนในโรงเรียนเอกชนเป็นเงินอุดหนุน รายบุคคล (ฉบับที่6) 
   ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เรื่อง ปีการศึกษา 2556 ปีแห่งการเพิ่มคุณภาพการศึกษาเอกชน


หมวดรายงาน :: ลานคู่มือ :: สื่อความรู้ :: หมู่เผยแพร่
 

   รายงาน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 
  
นโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2558
   รายงาน ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนกลุ่มระดับคุณภาพอ่านไม่ได้ (ป.1-ป.2 ปีการศึกษา 2556) ป.2-ป.3 ปีการศึกษา 2557

   รายงาน ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 และการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ(NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2556
  มาตราการ เร่งรัดคุณภาพการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้
   รายงาน ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียน ชั้น ป.3 และ ป.6 รอบสอง โรงเรียนเอกชนและสังกัด ตชด. ปีการศึกษา 2556 
  รายงาน ผลการประเมินความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1และ ป.2 ร.ร. กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่าข้ามและจอมทอง ปี 56
   ดินแดนปัญญาชน : ศาสตร์เพื่อพัฒนาชาติ 
   คู่มือ ส่งเสริมพัฒนาเด็กแรกเกิด - 5 ปี สำหรับผู้ปกครอง 
   รายงาน ผลการทดสอบความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้น ป.3 และ ป.6 โรงเรียนเอกชนและสังกัด ตชด. ปีการศึกษา 2556 
   ข้อมูล โรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทกวดวิชา


ข่าวการศึกษา :: แหล่งข่าวจากสื่อภายนอก
 

           


แหล่งเรียนรู้