#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปี 2562 นายกิตติวัฒน์ ใจยา 2019-07-12
2 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ งบลงทุนปี 2563 ของโรงเรียนในสังกัด นายกิตติวัฒน์ ใจยา 2019-07-12
3 การรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 2019-07-10
4 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนและค่าจ้าง ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.62) น.ส.จิราพร ตายานะ 2019-07-10
5 การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสัญจร 3 อำเภอ น.ส.เมธินี สุตาคำ 2019-07-10

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ