กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

บุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง

น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง

MissKETKEAW PUANDANG

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

9

08-1602-8239

sn.bowbow@gmail.com


น.ส.ธนพร มาใหม่

น.ส.ธนพร มาใหม่

MissTHANAPORN MAMAI

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0899535942

thanaporn94295@gmail.com


นางพรรณี กันใหม่

นางพรรณี กันใหม่

Mrs. PANNEE KANMAI

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0899552397

kanmai2557@gmail.com


นางจรรยา มีสิมมา

นางจรรยา มีสิมมา

Mrs. JUNYA MEESIMMA

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0899998721

janme6667@gmail.com


นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา

นางหนึ่งฤทัย ชัยดารา

Mrs. NOUENGRUETHAI CHAIDARA

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0819981406

n.chaidara@gmail.com


นางเตือนใจ ณ รังษี

นางเตือนใจ ณ รังษี

Mrs. TUEANCHAI NA RUNGSEE

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0898518467

nongteuan@gmail.com


นายกฤชพล ธีระเขมรักษ์

นายกฤชพล ธีระเขมรักษ์

Mr.Krichaphon Tirakemarak

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0860796580


น.ส.กัลยา วงค์วรรณ์

น.ส.กัลยา วงค์วรรณ์

MissKanlaya Wongwan

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0616879090

kanball9@gmail.com


นางศิรภัสสร ศิริอางค์

นางศิรภัสสร ศิริอางค์

Ms. Sirapatson Siriaoung

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0623086537

sirapatsonsiriaoung@gmail.com


น.ส.ภาวิณี คำแผ่น

น.ส.ภาวิณี คำแผ่น

MissPavinee Khamphan

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

0

0824159517

Tikky_273@gmail.com


ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ