การบริหารเงินงบประมาณ

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี สพป.ชม.6


  • รายการหลัก
#
ชื่อไฟล์
เอกสารแนบ
ผู้บันทึก
บันทึกเมื่อ
1 สพฐ.ขอให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ เพื่อชำระเงินกู้ วนิดา รัตนสมาหาร
2020-06-16
2 มอบอำนาจและติดตั้งการใช้โทรศัพท์ของทางราชการ วนิดา รัตนสมาหาร
2020-06-16
3 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ การพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอฯ วนิดา รัตนสมาหาร
2020-06-16
4 การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา วนิดา รัตนสมาหาร
2020-06-16