แบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  คู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
2  คู่มือจิตสังคมในระดับมัธยมศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
3  คู่มือจิตสังคมในระดับประถมศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
4  คู่มือจิตสังคมในระดับขยายโอกาสทางการศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
5  คู่มือคัดเลือกครูต้นแบบทักษะชีวิต ประจำปี 2562 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
6  คู่มือการเสริมสร้างวินัยนักเรียนในสถานศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
7  คู่มือการดำเนินงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
8  คูืมือการจัดการอาหารกลางวันในโรงเรียน - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
9  คู่มือประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
10  กฏกระทรวง 2547 การถ่ายโอนให้ท้องถิ่น - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
11  กฏกระทรวง 2549 ฉบับที่ 2 การถ่ายโอนให้ท้องถิ่น - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 25 มิถุนายน 2563
12  คู่มือการคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 และคู่มือการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2563 น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 24 มิถุนายน 2563
13  คู่มือการขับเคลื่อนสถานศึกษาปลอดบุหรี่ ปี 2563 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 18 มิถุนายน 2563
14  เอกสารหลักฐานทางการศึกษา - นายชาญชัย แสงกร 7 กุมภาพันธ์ 2563
15  แนวทางการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ของ สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ปี 2562 เป็นต้นไป - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 6 มกราคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ