แบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มกลุ่มส่งเสริมการศึกษา ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แผนปฏิบัติยาเสพติดของกระทรวงศธ.ปี2564 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 11 พฤศจิกายน 2563
2  5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
3  4. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
4  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการศึกษา - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
5  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการป้องกันและปราบปราม น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
6  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านพลังงาน น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
7  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสังคม น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
8  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
9  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสาธารณสุข น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
10  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
11  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านเศรษฐกิจ น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
12  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกระบวนการยุติธรรม น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
13  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านกฏหมาย น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
14  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563
15  3. แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการเมือง น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 21 ตุลาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ