ระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการระเบียบ/กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564- 2566 - น.ส.จิราพร ตายานะ 25 พฤศจิกายน 2563
2  HOMESCHOOLแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 14 กรกฎาคม 2563
3  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การนับอายุเด็กในการเข้าเรียนปฐมวัย - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 14 กรกฎาคม 2563
4  กฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547 - น.ส.นลพรรณ แก้วก๋องมา 14 กรกฎาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ