แบบฟอร์มด้านการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มด้านการเงิน ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายละเอียดครุภัณฑ์ Shopping List สพฐ. น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 24 มิถุนายน 2563
2  รายละเอียดครุภัณฑ์ Shopping List สพฐ. น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 24 มิถุนายน 2563
3  แบบฟอร์มรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ (สำหรับ รร. รายงานให้ สพท.) นางวนิดา รัตนสมาหาร 16 มิถุนายน 2563
4  แบบฟอร์มคำร้องให้รับรองคำขอกู้ / รายการรับ-จ่ายเงินเดือน (ใช้ประกอบการพิจารณารับรองคำขอกู้เงินของข้าราชการ) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 26 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ