แบบฟอร์มด้านการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มด้านการเงิน ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  Tor ครุภัณฑ์ปี 2563 น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 2 ตุลาคม 2563
2  Tor ครุภัณฑ์ปี 2563 น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 2 ตุลาคม 2563
3  Tor ครุภัณฑ์ปี 2563 น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 2 ตุลาคม 2563
4  แบบฟอร์มขอเบิกค่ารักษาพยาบาล (แบบ 7131) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 17 กันยายน 2563
5  แบบฟอร์มขอเบิกค่าการศึกษาบุตร (แบบ 7223) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 17 กันยายน 2563
6  แบบฟอร์มส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online กรณีฝากเงินประกันสัญญา ให้โรงเรียนใช้แบบฟอร์มการนำส่งแบบ "เงินฝากคลัง R2" - นางวนิดา รัตนสมาหาร 30 กรกฎาคม 2563
7  แบบฟอร์มนำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online แบบ 811 ใช้ในกรณีที่โรงเรียนจะคืนเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน - นางวนิดา รัตนสมาหาร 30 กรกฎาคม 2563
8  แบบฟอร์ม นำส่งเงินผ่าน KTB Corporate Online แบบ 821 รายได้แผ้นดิน กรณีการนำส่งดอกเบี้ยเงินอุดหนุนทั่วไป - นางวนิดา รัตนสมาหาร 30 กรกฎาคม 2563
9  แบบฟอร์มการนำส่งเงินผ่านระบบ KTB Corporate Online "เบิกเกินส่งคืน" BUDGETREFUND .ใช้สำหรับกรณี คืนเงินเหลือจ่ายที่ได้รับในปีงบประมาณปัจจุบัน - นางวนิดา รัตนสมาหาร 29 กรกฎาคม 2563
10  รายละเอียดครุภัณฑ์ Shopping List สพฐ. น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 24 มิถุนายน 2563
11  รายละเอียดครุภัณฑ์ Shopping List สพฐ. น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 24 มิถุนายน 2563
12  แบบฟอร์มรายงานเงินคงเหลือประจำวันและรายงานประเภทเงินคงเหลือ (สำหรับ รร. รายงานให้ สพท.) นางวนิดา รัตนสมาหาร 16 มิถุนายน 2563
13  แบบฟอร์มคำร้องให้รับรองคำขอกู้ / รายการรับ-จ่ายเงินเดือน (ใช้ประกอบการพิจารณารับรองคำขอกู้เงินของข้าราชการ) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 26 กุมภาพันธ์ 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ