แบบฟอร์มด้านการเงิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการแบบฟอร์มด้านการเงิน ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน เพื่อชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร/สถาบันการเงิน (ให้ ผอ.รร.ลงนามเป็นพยาน) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 4 กันยายน 2562
2  คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุและที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 นางวนิดา รัตนสมาหาร 24 กรกฎาคม 2562
3  แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินค่ารักษาฯ กรณีไปช่วยราชการ (แบบ 7134) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
4  แบบใบสำคัญรับเงินสำหรับนักเรียน - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
5  แบบใบรับรอบแทนใบเสร็จรับเงิน (บก 111) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
6  แบบฟอร์มบันทึกข้อความยืมเงิน-ส่งใช้เงินยืม - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
7  ใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
8  บันทึกขอใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางไปราชการ - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
9  แบบฟอร์มรายงานขออนุมัติไปราชการ - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
10  ใบมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะให้รับเงินแทน) - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
11  แบบฟอร์มเบิกค่ารักษาพยาบาล และ แบบฟอร์มขอเบิกค่าการศึกษาบุตร นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
12  ตารางเช็คเอกสารขอเบิกค่ารักษาพยาบาล-ค่าการศึกษาบุตร - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
13  ตารางเช็คเอกสารเบิกค่าใช้สอยสำหรับโรงเรียน - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
14  ตารางเช็คเอกสารเบิกค่าใช้สอยสำหรับสำนักงานเขตฯ - นางวนิดา รัตนสมาหาร 22 กรกฎาคม 2562
15  แบบชี้แจงขั้นตอนการจัดทำเอกสารประกอบการส่งเบิกเงิน กรณีซื้อ วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 500,000 บาท - น.ส.ปัทนา ยานะแก้ว 5 กรกฎาคม 2562

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ