ผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายสมพงศ์ พรมจันทร์

นายสมพงศ์ พรมจันทร์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นายพิทูรย์ ปัญญาศรี นายพิทูรย์ ปัญญาศรี
รองผู้อำนวยการสพป.ชม.6
น.ส.ฐานิสสรณ์  ศรีสิงห์ชัย น.ส.ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
น.ส.พิชญ์ษินี  โฉมอัมฤทธิ์ น.ส.พิชญ์ษินี โฉมอัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
นางสมพร  รุจิเลิศ  นางสมพร รุจิเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล
น.ส.สาวเรณู  อุตรชัย น.ส.สาวเรณู อุตรชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
นางอัมพร  ศักดิ์เพ็ญศรี นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางสมพร  รุจิเลิศ นางสมพร รุจิเลิศ
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง น.ส.เกษแก้ว ปวนแดง
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
น.ส.ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย น.ส.ฐานิสสรณ์ ศรีสิงห์ชัย
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
น.ส.ประภาศรี ใจสุข น.ส.ประภาศรี ใจสุข
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
น.ส.พิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์ น.ส.พิชญ์ษิณี โฉมอัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ