การเฝ้าระวังและสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ข่าวประชาสัมพันธ์ โควิด-19

ด้วยความห่วงใยจากผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 จึงขอให้โรงเรียนได้ปฏิบัติดังนี้

S__80969890