ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดออกแบบตกแต่งรถเก็บขยะ กทม.