ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์วิดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรุ้เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) “ร่วมคิด ร่วมทำ รว่มปรับเปลี่ยน สู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา”

ข่าวประชาสัมพันธ์

การคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม)