ติดต่อเรา
 

ที่อยู่/หมายเลขโทรศัพท์สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

ที่อยู่ 190 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

เบอร์โทรศัพท์ 053 – 341 – 375 – 6

FAX 053 – 341 – 744

เบอร์โทรศัพท์ภายใน

กลุ่มอานวยการ

ห้องรองผู้อำนวยการ 11

ห้องผู้อำนวยการกลุ่ม 12

ห้องกลุ่มอำนวยการ 13

กลุ่มนโยบายและแผน

ห้องผู้อำนวยการกลุ่ม 14

ห้องรองผู้อำนวยการ 15

ห้องกลุ่มนโยบายและแผน 16

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ห้องรองผู้อำนวยการ 17

ห้องผู้อำนวยการกลุ่ม 18

ห้องกลุ่มบริหารงานการเงิน ฯ 19

ห้องผู้อานวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 6

ห้องผู้อำนวยการ 21

ห้องเลขาฯ 22

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ห้องกลุ่มนิเทศ ฯ 23

ห้องรองผู้อำนวยการ 24

ห้องผู้อำนวยการกลุ่ม 25

กลุ่มบริหารงานบุคคล

ห้องกลุ่มบริหารงานบุคคล 26

ห้องธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 27

ห้องผู้อำนวยการกลุ่ม 28

ห้องรองผู้อำนวยการ 29

กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน

ห้องผู้อำนวยการกลุ่ม 31

ห้องรองผู้อำนวยการ 32

ห้องกลุ่มเอกชน ฯ 33

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 34

ห้องรองผู้อำนวยการ 35

ห้องผู้อำนวยการกลุ่ม 36

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา (ICT) 37

หน่วยตรวจสอบภายใน

ห้องหน่วยตรวจสอบภายใน 38

ห้องผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 39