.
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
       
ภารกิจ
 
 
                                                       ภารกิจอำนาจหน้าที่

              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 เป็นหน่วยงานทางการศึกษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอำนาจหน้าที่ตามมาตรา 36 และมาตรา  37  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา  พ.ศ. 2546  ดังนี้            
             1. บริหารและการจัดการศึกษาและพัฒนาสาระหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน                         
             2. จัดทำนโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและความต้องการของท้องถิ่น
             3. วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพื้นที่การศึกษา และแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกำกับตรวจสอบ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว
             4. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
             5. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และในเขตพื้นที่การศึกษา
             6. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
             7. ดำเนินการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
             8. ดำเนินการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา
             9. พิจารณาแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
            10. พัฒนางานด้านวิชาการ จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและประเมินสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
            11. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
            12. ประสาน ส่งเสริม และสนับสนุนการศึกษาเอกชนในเขตพื้นที่การศึกษา
            13. ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา
            14. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการประสานงาน ส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานด้านการศึกษา 
            15. รับผิดชอบงานเลขานุการของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา และประสานงานส่งเสริมการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทำงานด้านการศึกษา
            16. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสำนักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา
            17. ปฏิบัติหน้าที่อื่นเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
เมษายน 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
วันที่ 27 เมษายน 2560
 
ออนไลน์ทั้งหมด 3 คน
หมายเลข IP 54.158.39.172
คุณเข้าชมลำดับที่ 972,835
 
++Chiangmaiarea6++
190 หมู่15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
Tel : 053-341375-6  Fax : 053-341744
Email : gmgcm6@gmail.com