ผู้อำนวยการ

Untitled

Untitled3

ข่าวรับสมัครงาน

112
Untitled1


 

 

 

ข่าวสารด้านการเงิน

 นย111

Untitled

ict64ict61

Link ต่างๆ

ศน.ยา

เขต

 

ict6

 

 

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ปีงบประมาณ 2560

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

นางสาววณรตน แยมพราม ผอกลมอำนวยการ

นางสาววณีรัตน์ แย้มพราม

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ    

 
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป   กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานธุรการ  งานบริการ  

 นางอษา วเชยรวรรธนะ นกจดการงานทววไปปฏบตการ

นางอุษา วิเชียรวรรธนะ

นักจัดการงานทั่ววไปปฏิบัติการ

นางกรุณา พุฒิมา

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

 

นางสาวเมธินี คำไทย

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายกฤษณะ ท้าวแก่น

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางสาวฉัตรนภา อุ่นคำ

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

   

นายคมสัน วิเชียรกันทา

ลูกจ้างชั่วคราว 

 

นางพิมพ์ลภัส กูลนรา

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

   

 

นายนพดล สุรินทร์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นายจักรินทร์ ปินธุกาศ

ลูกจ้างชั่วคราว

   

 

นายมานพ ถาวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว

 

นางกุลธิดา แสนใจบาล

ลูกจ้างชั่วคราว

   

 

นายอินสอน สิงห์คำ

ลูกจ้างชั่วคราว

     

 

นายอานนท์ ปัญญายิ่ง

ลูกจ้างชั่วคราว

     

นายพทกษ แกวสาย ลกจางชวคราว

นายพิทักษ์ แก้วสาย

ลูกจ้างชั่วคราว

     

นางพรรณ ดวงเดือน

ลูกจ้างชั่วคราว

     

นางธาดาชญา ดาวธนากรณ์

ลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 

190 หมู่ 15 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160 โทร 053-341375-6 , FAX 053-341744