ภาพข่าวภารกิจ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6

  • รายการภาพข่าวภารกิจสพป.ชม.6 ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นายชาญชัย แสงกร 30 กรกฎาคม 2563
2  ประมวลภาพกิจกรรมการประชุมผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินงานคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสิ้น 12 เครือข่าย น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
3  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาปัจจิมพัฒนา โรงเรียนบ้านทุ่งแก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
4  ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ การเปิดภาคเรียน 1/2563 ยุค โควิด-19 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
5  มอบถุงยังชีพพระราชทานฯ โรงเรียนโครงการ กพด.ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพฯ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
6  ระชุมชี้แจง ผู้อำนวยการโรงเรียนแกนนำ 8 โรงเรียน เรื่อง รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
7  ร่วมเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับปัญหา หลักเกณฑ์และแนวทางการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
8  การประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตามนโยบาย "1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ“ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
9  การสอบสัมภาษณ์ ห้องที่ 15 การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ.ดำเนินการโดย คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
10  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 เครือข่ายพัฒนาการศึกษาปัจจิมพัฒนา :โรงเรียนบ้านแม่แฮใต้ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่.. น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
11  จัดทำมาตรการป้องกันและรองรับการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในสถานศึกษาทุกสังกัด ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
12  นิเทศ ติดตาม เยี่ยมให้กำลังใจโรงเรียนบ้านแม่ตะละ อ.กัลยาณิวัฒนา,โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ,โรงเรียนบ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 6 ในการเตรียมความพร้อม และการทำ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
13  พิธีมอบทุน "โครงการระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่(กองทุน 10 บาท)" น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
14  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
15  ร่วมหารือและนำเสนอข้อมูลการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในสถานการณ์โรคระบาด โควิด - 19 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
16   นิเทศติดตาม ให้กำลังใจ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์31 อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
17  สรุปบทเรียนการดำเนินงานแก้ไขปัญหาความมั่นคงในเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
18  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2563 น.ส.ธนพร มาใหม่ 15 กรกฎาคม 2563
19   การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) น.ส.ธนพร มาใหม่ 14 กรกฎาคม 2563
20  มอบถุงยังชีพพระราชทานด้านการศึกษา "สมเด็จพระขนิษฐาธีรราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี น.ส.ธนพร มาใหม่ 14 กรกฎาคม 2563
21  ร่วมประชุม ผ่าน "Zoom" การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาฯ น.ส.ธนพร มาใหม่ 14 กรกฎาคม 2563
22   ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 น.ส.ธนพร มาใหม่ 14 กรกฎาคม 2563
23  ประชุมคณะกรรมการยุวกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ น.ส.ธนพร มาใหม่ 14 กรกฎาคม 2563
24  ประชุมเตรียมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ระดับหน่วยงานทางการศึกษา สพป.ชม.6 ครั้งที่ 1 น.ส.ธนพร มาใหม่ 14 กรกฎาคม 2563
25  อบรมเสริมสร้างธรรมมาภิบาลบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล น.ส.ธนพร มาใหม่ 14 กรกฎาคม 2563

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-341375-6
 053-341744

http://www.chiangmaiarea6.go.th
info@chiangmaiarea6.go.th
Create:12/06/2562
จัดการระบบ